ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832  05  Bratislava

Kobera NAD, s. r. o.
Záhradnícka 71
821  08  Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
OU-BA-OSZP3-2021/147061-002
Vybavuje/linka
RNDr. A. Vaľková/46602
B​r​a​t​i​s​l​a​v​a​
19. 11. 2021
Vec
Potvrdenie o registrácii
Číslo: OU-BA-OSZP3-2021/147061 Registračné číslo: 78/BA/21 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. (1) písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva nové potvrdenie o vykonaní registrácie podľa § 98 ods. 8 zákona o odpadoch, na základe písomného oznámenia podľa § 98 ods. (7) zákona o odpadoch registrovanej osoby, spoločnosti Kobera NAD, s.r.o., o zmene registrovaných údajov v registrácii č. OU-BA-OSZP3-2017/008238/GRE/V zo dňa 19.01.2017, reg. č. 94/2016/BA a registrácii č. OU-BA-OSZP3-2017/057573/GRE/V zo dňa 21.06.2017, reg. č. 77/2017/BA. Obchodné meno a sídlo registrovanej právnickej osoby: Kobera NAD, s.r.o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava Identifikačné číslo organizácie (IČO): IČO: 45 979 791 Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Gabriela Janečková Telef. kontakt a e-mail adresa + adresa webového sídla: +421 910 873 578, info@kobera-nad.sk Činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať a druhy odpadov, ktoré sú predmetom tejto činnosti: • zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov podľa § 98 ods. 1 zákona; • činnosť obchodníka a sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona. Predmetom činnosti sú nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽ SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: č. druhu názov druhu odpadu zaradený podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov kategória 01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov O 02 01 01 kaly z prania a čistenia O 02 01 03 odpadové rastlinné pletivá O 02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku O 02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O 02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania O 02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 02 04 01 zemina z čistenia a prania repy O 02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O 02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O 02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O 02 07 02 odpad z destilácie liehovín O 02 07 04 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O 02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O 03 01 01 odpadová kôra a korok O 03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O 03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O 10 01 01 popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 O 15 01 03 obaly z dreva O 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N 16 11 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 O 17 01 01 betón O 17 01 02 tehly O 17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika O 17 01 06 zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky N 17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 17 02 01 drevo O 17 02 04 sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N 17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N 17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N 17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest N 17 06 03 iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N 17 06 05 stavebné materiály obsahujúce azbest N 17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky N 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné O 19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov O 19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality O 19 08 01 zhrabky z hrablíc O 19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O 19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky O 19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 O 19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 O 19 09 02 kaly z čírenia vody O 19 09 03 kaly z dekarbonizácie O 19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 O 19 13 08 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07 O 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad O 20 01 25 jedlé oleje a tuky O 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 20 02 02 zemina a kamenivo O 20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady O 20 03 02 odpad z trhovísk O 20 03 03 odpad z čistenia ulíc O 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie O • Spoločnosť Kobera NAD, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73781/B s predmetom podnikania: vnútroštátna nákladná cestná doprava, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; • Spoločnosť Kobera NAD, s.r.o. je držiteľom povolenia č. A/2012/01383/GRM zo dňa 09.03.2021, vydaného KÚD v Bratislave, typ dopravy: nákladná cestná doprava a licencie č. BAMN007748000000, typ dopravy: nákladná cestná doprava; • Registrácia sa vzťahuje na činnosti, na ktoré nie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. (1) alebo autorizácia podľa § 89 ods. (1) zákona o odpadoch. • Registrovaná osoba podľa § 98 zákona o odpadoch je povinná svoju činnosť vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve, povinnosti držiteľa odpadov upravuje ustanovenie § 14 zákona o odpadoch. • Registrovaná osoba môže odpad v súlade s § 14 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa citovaného zákona, ktorá svoju oprávnenosť preukáže právoplatným súhlasom podľa § 97 ods. (1) zákona o odpadoch.
Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​9​6​1​0​4​6​6​7​3​
E-mail
a​n​d​r​e​a​.​v​a​l​k​o​v​a​2​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​