Kompostáreň

Zeminy a substráty

Kompostáreň - Zeminy a substráty

Viac o našej kompostárni sa dozviete tu: kompostáreň v Bernolákove.

organický odpad

Katalóg uskladňovania

Katalóg uskladňovaných organických odpadov

V Kompostárni v Bernolákove Vám ponúkame možnosť uskladnenia odpadov, na ktoré máme udelený súhlas z odboru Životného prostredia.

01 01 02 odpady z ťažby nerudných nerastov
02 01 01 kaly z prania a čistenia
02 01 03 odpadové rastlinné pletivá
02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku
02 01 07 odpady z lesného hospodárstva
02 01 99 odpady inak nešpecifikované
02 03 01 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania
02 03 04 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 03 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 03 99 odpady inak nešpecifikované
02 04 01 zemina z čistenia a prania repy
02 04 02 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality
02 04 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 06 01 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie
02 06 03 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
02 07 01 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín
02 07 02 odpad z destilácie liehovín
02 07 04 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie
02 07 05 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
03 01 01 odpadová kôra a korok
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/dre­vovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 01 odpadová kôra a drevo
03 03 08 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04
16 11 06 výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05
17 01 01 betón
17 01 02 tehly
17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika
17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu, keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 01 drevo
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
19 02 03 predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné
19 02 06 kaly z fyzikálno – chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05
19 05 01 nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov
19 05 03 kompost nevyhovujúcej kvality
19 08 01 zhrabky z hrablíc
19 08 02 odpad z lapačov piesku
19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd
19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky
19 08 12 kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a iné ako uvedené v 19 08 11
19 08 14 kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13
19 09 02 kaly z čírenia vody
19 09 03 kaly z dekarbonizácie
19 13 06 kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 03
19 13 08 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 25 jedlé oleje a tuky
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02 zemina a kamenivo
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 02 odpad z trhovísk
20 03 03 odpad z čistenia ulíc
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované

Aktualizácia: 13.02.2017

recyklácia

Stavebný materiál

Recyklácia stavebného materiálu

Za recyklovateľný stavebný odpad považujeme všetky prírodné materiály, ktoré sa následne dajú druhotne využiť:

 

Kamenivo – betón:

 

Kamenný a betónový recyklát používame ako náhradu prírodného kameniva do vozoviek a ostatných spevnených plôch.

 

Tehla – škridla:

 

Po predrvení zapracujeme ako jednu zo zložiek v špecifických typoch zemných a strešných substrátov.

  • komunálny odpad nie je v dovezených materiáloch akceptovaný
recyklácia

Drevená hmota

Recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu

Vytriedená drevná hmota, ako konáre, kmene do priemeru 40cm, drevené palety, kroviny ako aj iný biologický materiál sú predrvené cez mobilný drvič a opätovne zapracované do kompostu v našej prevádzke na spracovanie zemín a záhradných substrátov.

 

  • komunálny odpad v privezených materiáloch nie je akceptovaný